Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czarnogóra

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, która uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu w Czarnogórze, jest obowiązkowym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Osoba fizyczna będąca rezydentem oznacza osobę fizyczną, która ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Czarnogóry lub ma tam centrum swojej działalności gospodarczej i interesów życiowych, lub przebywa na terytorium Czarnogóry dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Rezydentem jest również osoba fizyczna, która jest oddelegowana poza Czarnogórę w celu wykonywania pracy na rzecz osoby fizycznej lub prawnej zamieszkałej w Czarnogórze lub na rzecz organizacji międzynarodowej.

Przedmiotem opodatkowania osoby fizycznej będącej rezydentem jest dochód uzyskany zarówno w Czarnogórze, jak i poza nią.

Przedmiotem opodatkowania osoby fizycznej niebędącej rezydentem, która nie posiada stałego zakładu (miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) w Czarnogórze, jest dochód, który osoba ta uzyskuje z opłat umownych, odsetek i czynszów od nieruchomości położonych w Czarnogórze.

Jeśli dwie lub więcej osób fizycznych wspólnie uzyskuje dochód, każda z tych osób podlega opodatkowaniu zgodnie z udziałem w dochodzie uzyskanym przez każdą z nich.

 

Jaki dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatkowi dochodowemu podlegają dochody uzyskane z tytułu:

dochodów osobistych,

samozatrudnienia,

majątku i praw majątkowych,

kapitału.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania przy ustalaniu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podstawą opodatkowania w celu zapłaty rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych jest dochód podlegający opodatkowaniu pomniejszony o kwotę przeniesionej straty i odliczenia osobistego (840 euro rocznie).

Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu (wydatkami) poniesionymi przez podatnika w celu jego uzyskania i utrzymania.

Podatnikowi uzyskującemu przychody z własnej działalności przy ustalaniu dochodu (zysku) do opodatkowania ujmuje się koszty w wysokości ustalonej w sprawozdaniu finansowym (zgodnie z przepisami o rachunkowości), z wyjątkiem kosztów, dla których odrębne przepisy ustawy określają inny sposób ustalania.

 

Jaka jest stawka podatku?

Stosowana jest jednolita (liniowa) stawka podatkowa.

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 9%.

 

Jak opodatkowane są dochody z rzeczy i praw majątkowych?

Dochody z nieruchomości i praw majątkowych obejmują:

dochody uzyskane z najmu rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz dochody z ograniczonych w czasie praw autorskich, praw własności intelektualnej i innych praw majątkowych.

Podstawa opodatkowania (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych) obejmuje

Podstawę opodatkowania (dochód do opodatkowania) podatkiem dochodowym od nieruchomości i praw majątkowych stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych z najmu tych nieruchomości a sumą kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem tych przychodów w danym roku podatkowym.

Do kosztów uzyskania przychodów z nieruchomości i praw majątkowych zalicza się koszty faktycznie poniesione w związku z uzyskaniem tych przychodów (jeżeli zostały udokumentowane) lub koszty standardowe w wysokości 40% przychodu uzyskanego z nieruchomości i praw majątkowych. W przypadku dochodu z wynajmu pokoi, apartamentów i domów wakacyjnych podróżnym i turystom, standardowy koszt wynosi 50% uzyskanego dochodu.

.

W przypadku bezpośredniego dochodu z nieruchomości i praw majątkowych (gdy osoba fizyczna wynajmuje swoją nieruchomość innej osobie fizycznej), podatek dochodowy jest płatny przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 

Kiedy składa się roczne zeznanie podatkowe?

Osoba podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązana do złożenia zeznania rocznego do właściwego organu podatkowego (według miejsca zamieszkania) do końca roku podatkowego w celu obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zeznanie roczne składa się na formularzu GPP-FL do końca kwietnia danego roku za rok poprzedni.

Podatnik sam oblicza podatek dochodowy w zeznaniu rocznym, stosując stawkę podatkową (art. 10 ustawy) do podstawy opodatkowania (art. 8 ustawy) i odejmując kwotę podatku zapłaconego w ciągu roku od obliczonego podatku ogółem.

Jeśli podatnik zapłacił w ciągu roku więcej podatku niż jest zobowiązany zapłacić zgodnie z rocznym zeznaniem podatkowym, nadpłacony podatek zostanie mu zwrócony na jego wniosek lub zostanie zaliczony na poczet zaliczki na kolejny okres podatkowy.

Kto nie musi składać rocznego zeznania podatkowego?

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z:

dochodów osobistych (z wynagrodzeń pracowników), jeśli dochód ten został uzyskany u tego samego pracodawcy w tym samym okresie rozliczeniowym;

dochodów z innych dochodów z działalności gospodarczej

dochodów z innej działalności prowadzonej na własny rachunek, która nie stanowi głównej działalności podatnika;

kapitał;

dochodów z samozatrudnienia, które są opodatkowane w sposób zryczałtowany.