Roczny podatek od nieruchomości w Czarnogórze

Czarnogóra

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

Roczny podatek od nieruchomości w Czarnogórze

Obowiązkowym płatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel nieruchomości wpisany do księgi wieczystej na dzień 1 stycznia roku, za który ustalany jest podatek. Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, podatek jest dzielony między nich zgodnie z ich udziałem.

Jak ustalana jest podstawa opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nieruchomości na dzień 1 stycznia roku, za który naliczany jest podatek.

Jak wysoki jest ten podatek?

Stawka podatku od nieruchomości jest proporcjonalna i może wynosić od 0,25% do 1% wartości rynkowej nieruchomości.

Jak ustalana jest wartość rynkowa nieruchomości?

Kryteria obejmują: przeznaczenie, wielkość, lokalizację, stan i inne elementy, które mogą mieć wpływ na wartość rynkową nieruchomości.

Kto określa wartość rynkową nieruchomości?

Głównie organ podatkowy.

Czy istnieją wyjątki od tej zasady?

Czy istnieją wyjątki od stawki podatkowej?

W szczególnych przypadkach stawka podatku może być wyższa lub niższa na mocy uchwały gminy. Te szczególne przypadki obejmują: grunty rolne, które nie są uprawiane, drugorzędny budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, budynek zbudowany nielegalnie, pensjonat w priorytetowym obszarze turystycznym, pensjonat użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego, plac budowy niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Jaka może być różnica w podatku od drugorzędnej nieruchomości mieszkalnej (lokalu mieszkalnego)?

Jeśli gmina podejmie taką decyzję, może podnieść podatek od drugorzędnego obiektu mieszkalnego (mieszkania) maksymalnie o 1,5 raza w porównaniu z podobnymi mieszkaniami na tym terenie, które nie są drugorzędne.